SÄÄNNÖT 1.1.2024


1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kankkilan Seutu-yhdistys r.y. ja sen kotipaikkana on Myrskylän kunta.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on Kankkilan seudun asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, tiedonkulun, viihtyisyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen ja elinkeino- ja yritystoiminnan yleisten etujen kehittäminen sekä kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen seudulla. Yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys järjestää talkoita, pyrkii vaikuttamaan kylän olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille, järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä toimii muilla samantapaisilla keinoilla kyläläisten parhaaksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä harjoittaa myyjäis- ja kirpputoritoimintaa hankittuaan asianomaiset luvat. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja hänen erottamisestaan päättää yhdistyksen kokous.

Jäsen, joka ei ole toimintavuoden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, erotetaan hallituksen tekemällä kirjallisella päätöksellä yhdistyksestä.

5. JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksun maksaneilla on oikeus yhdistyksen jäsenilleen myöntämiin etuihin ja kokouksissa äänioikeuteen, mikäli jäsenmaksu on todistettavasti suoritettu ennen edun tai äänioikeuden käyttämistä.

Jäsenmaksu on suoritettava toimintavuoden huhtikuun loppuun mennessä. Kesken kalenterivuoden jäseneksi liittyvän on suoritettava jäsenmaksu jäseneksi hyväksymistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Jäsenellä, joka ei ole maksanut jäsenmaksuja sääntöjen määrittelemällä tavalla, ei ole oikeutta yhdistyksen jäsenetuihin eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut kaksi-kuusi (2-6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten jäsenyyden yhtäjaksoinen enimmäiskesto on kuusi (6) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa. Myöhässä maksetut jäsenmaksut on oltava yhdistyksen tilillä viikko ennen kokousta äänioikeuden varmistamiseksi.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta Kankkilan alueella ilmestyvässä hallituksen valitsemassa ilmaisjakelulehdessä tai kylän talouksiin jaetulla kirjallisella kutsulla.

Kutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti kylän ulkopuolisille jäsenille. Kutsu julkaistaan yhdistyksen omalla kotisivulla ja kylän ilmoitustauluilla. Kokoukset ovat samalla julkisia kyläkokouksia, joissa kaikilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus on vain jäsenmaksunsa sääntöjen mukaisesti suorittaneilla jäsenillä.

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja muut jäsenet joka toinen vuosi.
7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden toimintaa
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sivua päivitetty 17.1.2024